ติดต่อเรา

traffolo เกี่ยวกับเรา

แหล่งความรู้ เนื้อหา บทความต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ ผู้สูงอายุ โรคภัยต่างๆ เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยทางด้านสุขภาพ

ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายที่จะพัฒนาปัญหาต่างๆทางด้านสุขภาพ เพื่อจัดทำสื่อเกี่ยวกับสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ในที่นี้เว็บของเราได้จัดทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่านเนื้อหาบทความต่างๆ เพื่อทุกๆคน สามารถสืบค้นหาข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าวไปสร้างองค์ความรู้และก่อให้เกิดประโยชน์สืบไป

“สุขภาพที่ดี” เป็นพื้นฐานของ “ความสุขในชีวิต”

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ traffolo.net@outlook.com